Instytut Reform —
Reformy dla lepszej przyszłości

Co robimy

  • Realizacja badań społeczno-gospodarczych;
  • przygotowanie analiz jakościowych oraz ilościowych dotyczących polityki publicznej;
  • tworzenie narzędzi do oceny skutków wdrażania polityk publicznych;
  • kreowanie przestrzeni dialogu dla przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, ekspertów i społeczności obywatelskiej;
  • rozwój współpracy instytucji działających na rzecz poprawy polityk publicznych na poziomie regionalnym i europejskim;
  • promowanie formułowania polityk publicznych w oparciu o dowody;
  • merytoryczne wsparcie debaty publicznej wokół niezbędnych reform.

Misja

Instytut Reform to niezależny think tank, który wspiera ciągłe doskonalenie procesu formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk publicznych w Polsce, Europie i na świecie.

Wizja

Instytut Reform jako wiodący ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej dostarczający rozwiązania, narzędzia i ekspertyzę na rzecz tworzenia najwyższej jakości regulacji odpowiadających na globalne wyzwania społeczno-gospodarcze, technologiczne i środowiskowe.